Ochrona danych osobowych

Polityka prywatności:

Bezpieczeństwo danych osobowych

1. Wszystkie dane osobowe i adresowe uzyskane od Klientów podlegają szczególnej ochronie zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (DZ.U. nr 133, poz. 883 ze zm.). Każdemu klientowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych, ich poprawienia i usunięcia.

2. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie danych osobowych nienależących do niego lub nieprawdziwych.

3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za operacje wykonane przez osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku niezachowania przez Klienta w tajemnicy loginu i hasła do ww. konta.

Rozwiązanie umowy (nie dot. Zamówień/umów sprzedaży)

  1. Każda ze stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie
    i bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą Stronę przed rozwiązaniem ww. Umowy i postanowień ponizej.

  2. Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poprzez złoszenie Sklepowi żadania usunięcia konta Klienta, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Sklepu z oświadczeniem woli Klienta.

  3. Sklep wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez klienta podczas rejestracji konta w Sklepie.

Postanowienia końcowe

1. Nazwy producentów oraz marki produktów należą do ich właścicieli i prezentowane są na stronach Sklepu wyłącznie w celach informacyjnych.

2. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego – są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy, zgodnie z art. 71 k.c
z zastrzeżeniem punktu II.5.4

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa, w tym przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustaw szczegółowych, w tym ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami), ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz
o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r., Nr 22, poz. 271 ze zmianami), ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r., Nr 141, poz. 1176 ze zmianami), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 133, poz. 926 ze zmianami).

4. Zmiana Regulaminu:

4.1 Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu. Zmiany będą obowiązywać po 14 dniach od daty opublikowania ich na stronie Sklepu.

4.2 Zmieniony regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone
w art. 384 Kodeksu cywilnego.

4.3 W przypadku zmiany Regulaminu, wprowadzone zmiany widoczne będą na stronie internetowej Sklepu przez 14 dni, a każdy zarejestrowany Klient zostanie poinformowany przez Sklep poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym,
o zmianach Regulaminu.

4.4 W przypadku, gdy zarejestrowany Klient, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest on zawiadomić o tym fakcie Sklep w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.

4.3. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klienta będącego jednocześnie konsumentem i korzystającym ze Sklepu internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już złożone Zamówienia, zawarte lub wykonane Umowy.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa, w tym przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustaw szczegółowych.

6.Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd miejscowo właściwy wg. obowiązujących przepisów.